Lektori od 1972. do danas

Aleksovski, Marinela (2022-2023)

Alerić, Marko (1998–2000)

Andrijašević, Marin (1995–1997)

Badurina, Lada (1999)

Bagić, Krešimir (1991–1996, 2001–2004, 2018)

Bakija, Katja (1990–1991)

Bertoša, Mislava (2017, 2019)

Bicevska, Kita (1980)

Bionda, Gabrijela (2023)

Biti, Vladimir (1981–1983)

Blažetin, Stjepan (2007)

Blažević Krezić, Vera (2014–2018)

Bogdan, Tomislav (2000–2003, 2007, 2009–2012)

Borić, Radojka (1989–1990)

Bošnjak, Marija (2022)

Bratulić, Josip (1981–1990)

Brković, Ivana (2015–2021)

Brešić, Vinko (1987, 1989–1990)

Cesarec, Marijana (1973–1998)

Coha, Suzana (2022-2023)

Crvenkovska, Emilija (1985)

Cvitanušić Tvico, Jelena (2013–2019)

Čilaš, Marica (2004–2006)

Čašule, Ilija (1981)

Čop, Rosana (1987)

Ćavar, Ana (2006–2011)

Damjanović, Stjepan (1974–1980)

Dragićević, Iva (2021, 2023)

Drenjančević, Ivana (2008–2011, 2013–2014)

Drolc, Franc (1976, 1979)

Duda, Igor (2013–2014)

Dukić, Davor (1998–1999)

Dunkova, Tatyana (2009)

Đurđević, Ranka (2016–2019)

Engelsfeld, Mladen (1978)

Eterović, Ivana (2010–2013)

Fališevac, Dunja (1975–1976, 1979, 1983, 1986)

Flegar, Milorad (1972–1978, 1985–1986)

Glavaš, Zvonimir (2023)

Gligorić, Igor Marko (2019–2023)

Gulešić, Milvia (2001–2003)

Gulič, Aleš (1982)

Jakovina, Tvrtko (1999, 2008–2012)

Jurčević, Ivan (1989–1991)

Karanfilovski, Maksim (1978)

Kekez, Josip (1977)

Kepeski, Božena (1973)

Kepeski, Petar (1972–1975)

Koharović, Nebojša (1993–1999)

Kodrić, Ana (2007–2015)

Kolanović, Maša (2004–2006)

Korajac, Aida (2012, 2013–2019)

Košćak, Nikola (2006–2014, 2016, 2021)

Kovač, Zvonko (1976–1978)

Kuštović (Tomašić), Tanja (2002, 2004–2005, 2008, 2009)

Kuzmanović, Mladen (1972–1976)

Kuzmić, Boris (1999, 2003)

Lalić, Milojka (1975)

Lasić, Josip (2023)

Le Calvé-Ivičević, Evaine (2008)

Lupić, Ivan (2022)

Malnar Jurišić, Marija (2022)

Marković, Ivan (2003–2004)

Matanović, Julijana (1994, 1998–1999)

Matovac, Darko (2018–2019)

Mićanović Krešimir (1997–2008, 2014)

Milanko, Andrea (2019, 2022)

Molvarec, Lana (2012, 2017–2021)

Nartnik, Vlado (1972–1973)

Nazalević Čučević, Iva (2005, 2022-2023)

Novak, Kristian (2017, 2021)

Novak, Slobodan P. (1980–1989)

Orožen, Martina (1977)

Papazisoska-Despodova, Vangelica (1976)

Paradžik, Mercedes (1979–1981)

Peev, Kosta (1977)

Peti, Mirko (1979–1980)

Pišković, Tatjana (2005–2006, 2010, 2013–2016)

Plejić-Poje, Lahorka (2005)

Popović, Miljenko (1988–1990)

Pranjić, Krunoslav (1974–1982)

Pranjković, Ivo (1978–1985, 1987–1991)

Pretnar, Tone (1980–1981, 1983–1986, 1988–1991)

Prlender, Ivica (2000–2007)

Radaković, Ninoslav (2023)

Rafolt, Leo (2004–2011)

Rotar, Janez (1978)

Rudan, Evelina (2000–2002)

Ryznar, Anera (2008, 2013, 2015–2016)

Senker, Boris (1988–1990, 1992–1993)

Silić, Josip (1978, 1981–1988, 1993–1994, 2000–2004)

Smolić, Marija (2001–2005)

Stamać, Ante (1973–1975, 1977–1980, 1984–1987, 1991)

Stefanija, Dragi (1979, 1982–1991)

Stojan, Slavica (2015)

Strsoglavec, Đurđa (2011)

Šakić, Tomislav (2007–2009)

Šarić, Ljiljana (1995–1998, 2018)

Škarić, Ivo (1972–1976)

Šljivarić, Aleksandar (1972–1973)

Šojat, Antun (1973–1977)

Šutalo, Goranka (2023)

Terseglav, Marko (1990)

Velčić, Mirna (1980–1984)

Vidović Bolt, Ivana (2005)

Vončina, Josip (1972, 1982–1988)

Vončina, Marta (1972, 1982–1988)

Vuković, Tvrtko (2006–2007, 2009–2012)

Žagar, Mateo (1991–2001, 2006–2007, 2009)