Pravilnik o Zagrebačkoj slavističkoj školi

Na temelju članka 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 21. veljače 2018. donijelo je Pravilnik o Zagrebačkoj slavističkoj školi (Hrvatskom seminaru za strane slaviste).

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija rada Zagrebačke slavističke škole, ciljevi djelovanja, načini financiranja i druga pitanja važna za rad Škole.

Članak 2.

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je aktivnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

II. Ciljevi djelovanja

Članak 3.

Ciljevi djelovanja Zagrebačke slavističke škole jesu:

  • promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture među inozemnim studentima, stručnjacima i prevoditeljima;
  • uspostava stručnih i znanstvenih veza sa stranim znanstvenicima;
  • suradnja s lektoratima hrvatskoga jezika na stranim sveučilištima i u znanstvenim ustanovama;
  • pomoć pri izradi disertacija stranih kroatista;
  • pokretanje kapitalnih stručnih, izdavačkih, prevoditeljskih i drugih projekata za promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u inozemstvu.

Članak 4.

Središnji oblik djelovanja Zagrebačke slavističke škole je organizacija godišnjega Hrvatskog seminara za strane slaviste.

Godišnji seminar nudi svojim polaznicima kroatističke sadržaje, organizira lektorate i proseminare, prevodilačke, filmske i glazbene radionice, tematske cikluse predavanja, kulturna događanja i stručne izlete.

Polaznici seminara su studenti kroatistike i slavistike na inozemnim sveučilištima, inozemni mladi znanstvenici kojima je kroatistika glavno ili jedno od područja znanstvenoga bavljenja te prevoditelji s hrvatskoga jezika.

U realizaciji programa sudjeluju ugledni hrvatski kroatisti, povjesničari, slavisti, etnolozi, povjesničari umjetnosti, književnici, glumci, redatelji, glazbenici i dr.

Članak 5.

Internetske stranice Zagrebačke slavističke škole nude servisne informacije o Školi i njezinim programima, znanstvene članke, eseje i informacije o povijesti i suvremenome stanju hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.

Članak 6.

Izdavačka djelatnost Zagrebačke slavističke škole obuhvaća tiskanje

  • godišnjega zbornika predavanja,
  • promidžbenih i radnih materijala za pojedini seminar (plakat, programska knjižica, anketni list, red predavanja…) i
  • propedeutičkih, nastavnih i kapitalnih izdanja iz područja hrvatske filologije (jezikoslovni i književni priručnici, pregledi, antologije, leksikoni i sl.)

Na svim izdanjima Zagrebačke slavističke škole stoji njezin logotip.

Sva izdanja Zagrebačke slavističke škole tiskaju se u okviru nakladničke djelatnosti FF pressa.

Članak 7.

Program pojedinoga seminara predlaže voditelj Škole Stručnome vijeću. Na prijedlog Stručnoga vijeća program prihvaća Vijeće Odsjeka za kroatistiku.

III. Ustrojstvo

Članak 8.

Rad Škole osmišljava, prati i potiče Stručno vijeće. Čine ga voditelj Škole, zamjenik voditelja, programski tajnik, pročelnik Odsjeka za kroatisiiku i još tri člana toga odsjeka.

Voditelj Škole upravlja radom Škole. Predlaže ga Stručno vijeće, a bira Vijeće Odsjeka za kroatistiku iz redova svojih članova.

Zamjenika voditelja i programskoga tajnika predlaže voditelj Škole, a bira Vijeće Odsjeka za kroatistiku.

Ostale članove Stručnoga vijeća bira Vijeće Odsjeka za kroatistiku iz redova svojih članova.

Članak 9.

Mandat voditelja, zamjenika voditelja, programskoga tajnika i članova Stručnoga vijeća traje dvije godine. Izbor se može uzastopce ponoviti još jedanput.

IV. Financiranje rada

Članak 10.

Zagrebačka slavistička škola financira se iz posebne stavke Državnog proračuna, sredstava sponzora, vlastitih sredstava Odsjeka za kroatistiku i drugih izvora.

Članak 11.

Sredstva Škole vode se na zasebnoj stavci knjigovodstva Filozofskoga fakulteta i ne mogu se trošiti u druge svrhe.

Članak 12.

Stručno vijeće na prijedlog voditelja Škole predlaže financijski plan Vijeću Odsjeka za kroatistiku. Vijeće odsjeka do 30. studenoga tekuće godine upućuje dekanu Fakulteta na odobrenje financijski plan za sljedeću godinu.

Financijski plan treba sadržavati sve prihode i rashode Škole.

U rashode Škole uključene su i naknade organizatorima i djelatnicima Škole, a visinu naknada utvrđuje Stručno vijeće Škole.

Članak 13.

Pečat Škole, memorandum i svi službeni dokumenti nose naslov: Filozofski fakultet u Zagrebu – Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste).

V. Završne odredbe

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od njegova objavljivanja na oglasnoj ploči.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zagrebačkoj slavističkoj školi (Hrvatskom seminaru za strane slaviste) Klasa:012-01/08-01/2 Urbroj:3804-850-08-1 od 24. siječnja 2008.

Pravilnik se mijenja i dopunjuje na način koji je propisan za njegovo donošenje.

Dekanica:
prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Klasa: 012-01/18-01/1
Urbroj: 3804-850-18-2
Zagreb, 21. veljače 2018.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Filozofskog fakulteta 21. veljače 2018. godine i stupa na snagu 08. ožujka 2018. godine.