Obvezni jezikoslovni proseminar: Od terena do rječnika – bogatstvo hrvatskih mjesnih govora

Doc. dr. sc. Marija Malnar

mmalnar@ffzg.hr

Kroz ovaj će se proseminar polaznici moći upoznati s temeljnim značajkama kajkavskih, čakavskih i štokavskih mjesnih govora. Promatrat će se odnos standardni jezik – narječje te utvrditi načini obrade dijalektne građe. Usmjerujući se na sinkroniju, ali i dijakroniju, kroz analizu odabranih mjesnih govora, donijet će se prikaz fonoloških (vokalizam, konsonantizam, prozodija) i morfoloških osobitosti hrvatskih narječja. Polaznici će se upoznati i s metodologijom terenskoga dijalektološkoga istraživanja, a dat će se i uvid u dijalektnu leksikografiju i frazeologiju. Funkcija i značajke dijalektnoga materijala propitivat će se i u medijskom diskursu (npr. reklame). Polaznicima će se omogućiti da na transkribiranim primjerima mjesnih govora (popraćenima zvučnim zapisima) praktično pristupe dijalektološkoj analizi i tako primijene stečeno znanje.